Sexagesima 2017

Text: Joh. 6:60-69

Det är outhärdligt! Ja, Jesus ord har för många i världen varit outhärdliga och är det än idag. Jesus svarar med att de ord han talar är ande och liv. Många människor då och genom världshistorien har lämnat den kristna tron för att orden blivit outhärdliga för dem. Vi förstår att det är på allvar. Jesus budskap är inte lättsmält och lätt att ta emot. Vi vet det och ändå drabbar oss orden ibland som ett slag i magen.

Del levande ordet handlar det om idag. Det är ett ord som lever i världen och ett ord som vi alla måste förhålla oss till. En del står inte ut med det, andra ser att de inte kan leva utan det. Så som Petrus i dagens text: Herre, till vem skulle vi gå? Så svarar han på frågan om det är för mycket även för lärjungarna. Svaret blir att trots att det är svårt finns ingen annan väg för dem än att försöka följa Jesus vidare. För han har enligt Petrus: det eviga livets ord och han själv är Guds helige. Ja, det är ju till och med så att han är ordet, Ordet med stort O. Så börjar ju Johannesevangeliet, att Ordet blir kött. Jesus tar gestalt.

Det är så viktigt tänker jag att dagens tema är just det levande ordet och inte bara ordet exempelvis. Den här söndagen kallas också reformationsdagen och det finns en poäng i att koppla reformationen till temat om det levande ordet. För Ordet är inte stum materia, inte statiskt och orörligt. Nej, om Ordet är Jesus själv, Gud, så är det något som ständigt rör sig för att möta oss där vi finns.

För reformationen, för Luther, var en av huvudpoängerna just detta att Ordet inte fick låsas in, bestämmas av vissa utvalda utan vara just ett tilltal till alla. Därför måste bibeln översättas så att alla kunde läsa den.

Ordet i dess rätta bemärkelse är ett Ord som i varje tid måste tolkas på nytt så att det kan beröra nya människor, väcka nya tankar och svara på nya frågor. Om Ordet inte är det jag mest behöver och kan hjälpa mig att tyda mitt liv saknar det relevans för mig och blir död materia.

För Luther och oss lutheraner är det avgörande att Ordet får leva. Vi behöver befria det från fasta tolkningar och envisas med att det måste få leva på nytt i varje ny tid, i mötet med varje människa. Därför är bibelläsning och tolkning tillsammans så ofantligt viktigt. Ordet lever ju, det gör saker med oss, det hjälper oss tolka våra liv.

Varje gång någon säger att så här ska Ordet tolkas, eller att det bara finns ett rätt sätt att läsa Bibeln måste vi protestera och höja våra röster. I en tid då polariseringen ökar mellan grupper av människor och den enda rätta sanningen proklameras av än den ena än den andra är det den kristnes uppgift att förhålla sig kritisk. Gud äger sanningen, ingen annan. Vi människor har att , så gott vi kan, försöka tolka denna sanning i den tid vi lever.

Ordet ör liv och rörelse. Det kan aldrig bestämmas och låsas in och reduceras till regler och sanningar som vi tvingas in under. Jesus, Ordet, Gud tvingar inte.

Ordet använder inte piska och bär inga vapen. Jesus själv är i världslig mening maktlös och blir också offer för denna världs maktkamp.

Ordets makt är en annan, den kommer inifrån. Den växer i oss när vi tar emot det och gör det till vårt eget. Bara när ordet landar i oss och vi känner att det bär att leva på har Ordet makt. Den makten kan vi inte lägga på någon annan, den bär vi inom oss och den måste vi ständigt reflektera över. Det vi kan göra är att räcka ordet till någon annan så att denna själv kan upptäcka dess inneboende kraft.

Den som någon gång får upptäcka att Ordet är livets Ord och att det är Guds heliga Ord kan leva i det också när tvivlet kommer, när kampen sätter in.

För kamp är det. Därför säger en del av Jesu följare att hans ord är outhärdliga. De ställer för stora krav, de kräver kamp för kärlek och rättvisa. Inte bar ibland utan alltid. Ordet är uppfodrande men också fullt av nåd. Denna dubbelhet, detta tveeggade svärd, får vi leva med, umgås med, brottas med. Det finns inga lättköpta svar. Livet är utmaning men också gåva. Gud vill det goda i oss. Vår kamp är att vaska fram det, dag för dag, minut för minut.

Ordet lever i oss, det är det levande Ordet.