>Guds skapelse förminskas!

>

Jorden är full av vackra arter, både djur och växter. Jag tänker att det är
så Gud vill ha det. Gud skapade allt det som finns av arter på jorden men
nu riskerar människans härjningar att göra att allt fler arter får svårare att
överleva. Idag hotas en femtedel av jordens däggdjursarter av utrotning.
I den rödlista som görs av IUCN, internationella naturvårdsunionen visar
att 20 procent av världens 5 500 kända däggdjur är utrotningshotade. 76
däggdjur har redan försvunnit för alltid, 188 arter är akut hotade, 448
starkt hotade och 505 arter är sårbara. I hela listan finns idag 44 838 arter
av olika slag och av dessa är 3 246 akut hotade. I den senaste svenska
listan från 2005 anses 1 664 arter vara akut hotade.

 

I en undersökning gjord av ett forskarteam i Leeds 2004 undersöktes
1 103 djur och växtarter och hur dessa kan klara en klimatförändring
fram till 2050. Man valde arter i olika miljöer och miljöerna man valde ut
täcker tillsammans 20 procent av jordens yta. Man kom fram till att vid
den temperaturökning vi måste räkna med (0,8 till 1,7 grader) kommer 18
procent av de utvalda arterna att dö ut. Vid en temperaturökning på 1,8
till 2 grader kommer en fjärdedel att dö ut och blir temperaturökningen
högre kommer mer än en tredjedel att försvinna.

 

Detta är verkligen dystra utsikter och även om urvalet är litet säger det något om magnituden i
de förändringar vi nu ser.
Om vi tror att det finns ett sammanhang mellan allt som sker på vår
jord, och det gör jag, förstår vi att det som nu sker när arter försvinner kan
komma att påverka jordens olika system på sätt vi inte kan överblicka.
Varje art som försvinner är inte bara en sorg för att det förminskar Guds
skapelse, det är också ett hot inför framtiden. Den världsbild som säger
att allt hänger samman och är beroende av varandra ser varje utdöd art
som en självstympning.

 

Det som är allra tydligast just nu är de snabba och stora förändringarna
som äger rum i Arktis. Där finns också några av de djur som är allra kärast
för oss människor. Isbjörnarna har redan fått svårt att klara sig med
allt för tunna isar på sommarhalvåret. Men problemen i Arktis gäller inte
bara isbjörnarna, även vikare och valrossar får det svårt. Egentligen kommer
ju hela näringsnätverket att förändras när temperaturerna stiger och
isen minskar. Beräkningar visar att om jorden som helhet får en temperaturökning
på två grader kommer Arktis att få en ökning på mellan 3,2
grader och 6,6 grader. Temperaturförändringen i Arktis blir alltså större än
i övriga världen vilket kommer att ställa till det rejält för ekosystemen.

 

På svensk mark har Isabella Lövin väckt uppmärksamhet med sin bok Tyst hav.
I den har hon bland annat visat hur ålen är i det närmaste utrotningshotad.
2003 var inflödet av glasål från Sargassohavet till Europa
nere i mindre än en procent jämfört med 1980. Trots detta har ännu cirka
25 000 fiskare i Europa ålen som huvudsaklig inkomstkälla!

 

Snacka om att sticka huvudet i sanden och vägra se verkligheten! Världens fiskeflotta
är en del av problemet då vi talar om att fiskearter och andra marina arter
är på väg att dö ut. Ändå får världens samlade fiskeflotta årligen 27 miljarder
dollar i statliga stöd det det är inte klokt!

 

Orsakerna till att Guds Skapelse förminskas är naturligtvis många. Klimatförändringen
är en av dessa men också spridningen av gifter, städernas
utbredning och människans rovdrift på olika bestånd bidrar starkt till
att olika arter inte kan överleva.